Selasa, 10 Juli 2012

cerita bhs bali


SANG NANDAKA MUAH
PRABU SINGA KAPISUNA

                Kacritedi alas Malawane ade kone lembu jagiran aukud, madan sang Nandaka.Ane dadi rajen alase ditu Sang Prabu Singa. Panjaknyane sawatek asu alase. Pinake pepatihmadan patih Sambada,I Nohan teken I Tatit.Sang Nandaka muah Prabu Singa,masawitra becik-becik.Sang Nandake ngelaran kapanditan.
Sang Prabu Singa nyabran dine mlajahintutr kadarman nginutin solah Sang Nandakane sadine-dine mamukti padang,suud mamati-mati,suud mamangsa daging.Dening keto keweh sawatek asune,krane tusing bias neda padang,ambengan muah don –donan.Ditu lantas paum di batan kayu kalikukune.
I Tati graos teken I Patih Sambada,nerangan panjake pada kasengsare,berag  aking. Masaut Patih Sambadasade kenyem.”Ih”,ento cai pada makejang,yan kapineh baan I dewek,pasawitra Ida Prabu Singa teken Sang Nandake tusing adung.Krane bina paksa len kapti,artinelen sorah len tetujone.Jani I dewek ngalih daya upaya apang Prabu Singa palas teken  Sang Nandaka.”Mare keto lege pesan keneh asune makejang, lantas paumane maluaran.
Nemoni dewase melah, I Sambadanyilib nangkil ring Sang Nandaka,ane sadek masayuban di beten kayu bingine. I Sambada ngenggalang nyumbah lanrtas matur.”Inggih Ratu Pranda mungguing kabecikan pasawitra I ratu ring SangPrabu  Singenenten  nyandang  baosan, Sakewanten ampereyang pisan ,sane mangkin Sang Singe nyelsel rage, antuk kadropon makanti ring I ratu.Ida wantah eleng ring rage nilar sesananratun buron.Ida nandike sapuniki,”Jani awake tau teken undukI I Lembu,tingkahne corah mapi-mapi sadu.Yadiapin I Lumbu matanduk nyanyap,awake gede,seng keweh awake,ngalap kapatianne”.
Keto aturne I Sambada ngadu ada,lantas ia mapamit.Tan kacritaangdi jalan,I Sambada sube tangkil teken Sang Singe,nyumbah-nyumbah matur,”Inggih, Ratu Sri Mregepati ,titian nunas ampure!Titiang polih tangkilring Sang Nandake.Dane maosan dahat singsal pamargin I Dewane”Sapunika pangandike dane. “Cai  Sambada,bapa nuturin cai,buat jelen laksane singane.Tusing pesan ia ngelah idepkapiwelasan, kabatek baan lobane kaliwat, Punika patut kayunin I Ratu,sampunan I Ratutleman! Gelisan pegatan pasawitreI Ratune ring I Nandaka,”Sang Prabu Singakipak-kipek sarwi mapineh-pineh.”Tanpa guna tresnan deweke teken Nandake!Jani mule samayan deweke masiatnglawan I Nandaka.
Sang Prabu Singe lantas bangun ,gegancangan majalan kairing baan I Sambada,I Nohan ,I Tati muah asune makejang  nuju tongos Sang Nandakane.
Sesubane teked diarepan Sang Nandaka.Sang Prabu Singe ngelur ngajengit,tumuli nyagrep baong Sang Nandaka.Getihne muncat,Sang Nandake ngwales nyenggot ,betel lambung Sang Prabu Singane. Pamuputnema kadadue ngemasin ,pada paruse di payudan.
Nah,tegaren pesan pisunane,krane pisunane ngaenan mangananteken podang,side nguugang pasawitre,kulawarge ,banjar muah desa.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar